Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

 Kommunen er etter § 5-1 i arkivforskrifta forplikta til å ta vare på sine arkiv og halde dei tilgjengeleg for innsyn i samtid og ettertid. Dette gjeld for både papirbaserte og elektroniske arkiv. I arkivforskrifta § 5-1 er dette fastsett:

 

 "Arkiv som ikkje lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ som er nedlagde eller har avslutta verksemda si (avslutta arkiv), skal avleverast til arkivdepot.

 

 Arkivverket (Riksarkivet og statsarkiva) er arkivdepot for alle statlege organ.

 

 Kommunar og fylkeskommunar skal opprette eigne ordningar for arkivdepot. Som eit minimum skal slike ordningar innebere at det løpande ansvaret for eldre og avslutta arkiv blir plassert ein stad, at ein har til rådvelde nødvendige lokale for å oppbevare arkiva, jf. kap. IV, og at ein etablerer rutinar som ivaretek dei spesifiserte krava til arkivdepot i kapitlet her.

 

 Kommunar og fylkeskommunar kan overføre depotoppgåver til ei interkommunal depotordning."

Laster...