Arkivplan.no

Arkivplan Sogndal kommune

sogndal1

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Sogndal kommune. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikra at Sogndal kommune ivaretek arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."